ޚަބަރު

kadhdhoo airport

ލ.ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ % 100ހިއްސާދާރުގެ ގޮތުގައި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ހަމަޖައްސައިފި

Rul Ambulance 1

މާވާރުލު އެއަރޕޯޓަށް ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށްޓަކައި އެންބިއުލޭންސެއް

IMG_6401-q66rr4j85nqwmrb8w9isqhpz2i5y6mq01emewg31ck-800x400

ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓްގައި އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ޕެސެންޖަރ ޓަރމިނަލް އެޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

354814_7f8b65fc-a_

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

racl

ރާއްޖޭގަ 19އެއަރޕޯޓެއެއްގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތް އެކިއެކި މަރުހަލާތަކުގައި ކުރިއަށް އެބަދޭ: އަޙްމަދު މުބީން

3 (1)

ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ބޭރުގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

353482_e71ae9c6-5_

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ލ. ގަމަކީ އެންމެ ގިނަ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ ރަށަށް ވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

353192_f63158cf-a_

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައްޔިތުން އުންމީދުކުރާވަރުގެ ތަރައްޤީއެއް އަޅުގަނޑު ގެނެސްދޭނަން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރިޕޯޓް

3 (1)

ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ބޭރުގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ދަށުން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އަލުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ. ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ދަތުރުތަކަށް މެދުކެނޑުމެއްއައީ އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުނު ހިސާބުންނެވެ. އާރްއޭސީއެލް އިން ބުނިގޮތުގައި މި މަޝްރޫޢު ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް ކުންފުނީގެ އަމާޒަކަށްފެވައިވަނީ އެއަރޕޯޓުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް ނުގެނެސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ. ނަމަވެސް ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސް އަވަހަށް ޕްރޮޖެކްޓް…

353482_e71ae9c6-5_

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ލ. ގަމަކީ އެންމެ ގިނަ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ ރަށަށް ވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ލ. ގަމަކީ އެންމެ ގިނަ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ އެއް ރަށަށް ވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ގެދޮރުވެރިކަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި ވެސް ބިންބޮޑު ޖާގަ އޮތްތަންތަނަށް އިސްކަންދެއްވާނެކަމަށެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ކަންކަން އަމަލީގޮތުން ކުރިޔަށްގެންގޮސްދެއްވައި ގަމުގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އެންމެ…

ގްރެފިކްސް

ފޮޓޯ

އަމީނީ މަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް، އިމާރާތްކުރުމާއި ބިނާރާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ.ޢަބްދުﷲ މުއްޠަލިބު ބައްލަވާލައްވައިފި.

ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ބީޗް ސަރަހައްދަށާއި ހިޔާ ޕާކް ސަރަހައްދަށް އަރބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު މިއަދު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން. ފަޒުލް ވަނީ މިސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް، މިސަރައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުރި މައްސަލަތައް އަޑުއައްސަވާ އެކަންކަން ހައްލުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވާފަ.

ށ. މިލަންދޫގައި އާރުޑީސީއިން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަމުން އަންނަ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން: އެރަށު ދުނބުރިމަގާއި ކަލާފާނު ހިނގުމާއި ރޯޝަނީމަގުގެ އިތުރުން ހުރަވީމަގު 1 ގައި އެގްރިގޭޓް ބޭސް ކޯސް (އޭބީސީ) ފަށަލަ އަޅުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ މިހާރު ނިމިފައި. އަދި ޣާޒީމަގުގައި އޭބީސީ ފަށަލަ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން.

އާރްޑީސީއިން އަމީނީމަގު ސެގްމެންޓް 8 އަދި 9 ގައި ތާރު އަޅައި އެހިސާބުވެސް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި.