ޚަބަރު

IMG_3114

އާރު. އޭ. ސީ. އެލް. އިން އެއަރޕޯޓްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ ބައެއް ބޮޑެތި މަޝްރޫތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކެއް، ނަމަވެސް މަޝްރޫތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް

Thilafushi

ހަމައެކަނި ދިވެހިންނަށް ގަނޭގޮތަށް ތިލަފުށިން ބިން ވިއްކަން ހުޅުވާލަނީ

warehousing complex hdc

ހުޅުމާލޭގައި ވެއާހައުސިންގ ކޮމްޕްލެކްސް އެއް އިމާރާތްކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

355256_15f3388f-4_

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އެކްސެލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަސްވެނިވުން 2024 ގެ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ދަރިވަރުންނަށް ޓްރޮފީ ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފި

355245_056836da-9_

މި އަހަރު ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުއްވައިލައްވައިފި

355196_68d41e18-2_

މާލޭގެ ރައްޔިތުން އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހިމެނޭހެން، މި 5 އަހަރުތެރޭގައި ގޯއްޗެއް ނުލިބޭ، ގެދޮރެއް ނުލިބޭ، އެކަކުވެސް ނުހުންނަ ހިސާބު އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާގެޓް، އެކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހާސިލްކުރާނަން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

354831_fe1de5f3-d_

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށާއި، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

kadhdhoo airport

ލ.ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ % 100ހިއްސާދާރުގެ ގޮތުގައި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ހަމަޖައްސައިފި

ރިޕޯޓް

3 (1)

ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ބޭރުގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ދަށުން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އަލުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ. ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ދަތުރުތަކަށް މެދުކެނޑުމެއްއައީ އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުނު ހިސާބުންނެވެ. އާރްއޭސީއެލް އިން ބުނިގޮތުގައި މި މަޝްރޫޢު ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް ކުންފުނީގެ އަމާޒަކަށްފެވައިވަނީ އެއަރޕޯޓުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް ނުގެނެސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ. ނަމަވެސް ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސް އަވަހަށް ޕްރޮޖެކްޓް…

353482_e71ae9c6-5_

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ލ. ގަމަކީ އެންމެ ގިނަ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ ރަށަށް ވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ލ. ގަމަކީ އެންމެ ގިނަ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ އެއް ރަށަށް ވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ގެދޮރުވެރިކަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި ވެސް ބިންބޮޑު ޖާގަ އޮތްތަންތަނަށް އިސްކަންދެއްވާނެކަމަށެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ކަންކަން އަމަލީގޮތުން ކުރިޔަށްގެންގޮސްދެއްވައި ގަމުގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އެންމެ…

ގްރެފިކްސް

ފޮޓޯ

އަމީނީ މަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް، އިމާރާތްކުރުމާއި ބިނާރާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ.ޢަބްދުﷲ މުއްޠަލިބު ބައްލަވާލައްވައިފި.

ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ބީޗް ސަރަހައްދަށާއި ހިޔާ ޕާކް ސަރަހައްދަށް އަރބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު މިއަދު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން. ފަޒުލް ވަނީ މިސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް، މިސަރައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުރި މައްސަލަތައް އަޑުއައްސަވާ އެކަންކަން ހައްލުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވާފަ.

ށ. މިލަންދޫގައި އާރުޑީސީއިން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަމުން އަންނަ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން: އެރަށު ދުނބުރިމަގާއި ކަލާފާނު ހިނގުމާއި ރޯޝަނީމަގުގެ އިތުރުން ހުރަވީމަގު 1 ގައި އެގްރިގޭޓް ބޭސް ކޯސް (އޭބީސީ) ފަށަލަ އަޅުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ މިހާރު ނިމިފައި. އަދި ޣާޒީމަގުގައި އޭބީސީ ފަށަލަ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން.

އާރްޑީސީއިން އަމީނީމަގު ސެގްމެންޓް 8 އަދި 9 ގައި ތާރު އަޅައި އެހިސާބުވެސް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި.