މުޅި ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީއަކީ ސަރަޙައްދީ އިޤްތިޞާދީ ނާރެހުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

4 ޖޫން 2023 - 16:41

މުޅި ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީއަކީ ސަރަޙައްދީ އިޤްތިޞާދީ ނާރެހުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ގަން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ތާރީޚަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން އިނގިރޭސީން އައްޑޫއިން ފައިބައިގެން ދިޔަދުވަހުން ފެށިގެން، އައްޑޫގެ ތަރައްޤީ ދިޔައީ ފަހަތަށްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެކަން އަންގައިދޭ އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސީން އައްޑޫއިން ފޭބިތާ 66 އަހަރު ފަހުން މިއަދު ގަން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެބަނދަރު ތަރައްޤީކުރަން ފަށަންޖެހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރާނީ ޒަމާނީ ހުރިހާ ވަޞީލަތްތަކާއެކު 1.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭގޮތަށް ކަމުގައެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުއަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާ އިންޑިއާ ދެމެދުއޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ މަޝްރޫޢުއެއްކަން ވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞޯދު 10 އަހަރުން ދެގުނަކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އިންގިލާބީ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ގަން އެއަރޕޯޓް ސަރުކާރުން ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ކުރިމަގުގައި ވިޔަފާރިއާ ފަތުރުވެރިކަން ވެސް ފުޅާވާނެ މިންވަރު ވިސްނައިގެން ބޭނުންވާނެ ޚިދުމަތްތަކަށްވެސް ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެންކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެއަރޕޯޓާއެކު ދެކުނު އަދި އައްޑޫގެ ބޮޑުކަންނެލި އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ތަރައްގީ ކުރެވެމުންދާ އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އާ ، މިއެއަޕޯރޓްގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖާ ކާގޯ ފެސިލިޓީގެ ޚިދުމަތާއެކު ގިނަ ތަކްލީފުތަކަށް ޙައްލު ލިބިގެންދާނެކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އައްޑޫގައި ހުރި 50 ޓަނުގެ ބްރައިން ފްރީޒިންގް ކެޕޭސިޓީ 100 މެޓްރިކް ޓަނަށް ބޮޑުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ ޖުލައި މަހު މިފްކޯއިން ފަށާނެކަމާއި އަދި އޯގަސްޓު މަސްތެރޭގައި މިފްކޯގެ މަސްބަނދަރު ބޭނުންކުރަން ފެށޭވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް ނިމޭނެކަން ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފާއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާނީ އެކުއެކީގައިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ހަންކެޑެގެ އިތުރަށް , ފަތުރުވެރިކަމަށް މުޅިން އަލަށް އިތުރު 5 ރަށެއް ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ ގުޅާލުމުގެ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރ. އަތޮޅު ދެކުނުބިތަށް އިތުރުކުރެވޭ އެއާޕޯޓު އަޅާނީ އެއަތޮޅު ބެރިޔަންފަރުގައިކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

މިއަދުގެ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިހާރު ރާއްޖެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް ވީ. މުރަލީދަރަންއާއި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުނޫ މަހާވަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.