ވެމްކޯއިން ޑަސްބިން ކޮތަޅު ވިއްކާ އަގުތައް ހާމަކޮށްފި

25 އެޕްރީލް 2023 - 18:17

ވެމްކޯއިން ޑަސްބިން ކޮތަޅު ވިއްކާ އަގުތައް އެކުންފުނިން މިއަދު ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ވެމްކޯއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެކުންފުނިން ވިއްކާނީ ކަޅުއަދި ފެހި ކުލައިގެ 3 ސައިޒެއްގެ ކޮތަޅެވެ. މިގޮތުން އެކުން ފުނިން ވިއްކާނީ 11 އިންޗި އާއި 17 އިންޗި އަދި 27 އިންޗި ހުންނަ ކޮތަޅެވެ.

ވެމްކޯއިން ކޮތަޅު ވިއްކާ އަގުތައް:

100 ކޮތަޅު ހިމެނޭ ބޮޑެތި ކޮތަޅު ބޮނޑިއެއް -/35ރ

100 ކޮތަޅު ހިމެނޭ ޑަބަލް އެކްސް ލާޖް ކޮތަޅު ބޮނޑިއެއް -/165ރ

50 ކޮތަޅު ހިމެނޭ ޓްރިޕަލް އެކްސް ލާޖު ކޮތަޅު ބޮނޑިއެއް -/165ރ

ވެމްކޯއިން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އެކުންފުނިން ކޮތަޅު ވިއްކަން ފަށާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮތަޅު ހޯލް ސޭލްކޮށާއި ރީޓެއިލްކޮށް އާއްމުންނަށް ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށައެޅުމަށްވެސް ވެމްކޯއިން މިހާރު ވަނީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.