ކާށިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

11 އޯގަސްޓް 2022 - 16:37

ކ.ކާށިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ވިދާޅުވީ ކާށިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރައިސަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާކަމަށެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ މަސައްކަތެކެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުމާއި ބޭނުންވާ ޢިމާރާތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިވަގުތުވެސް ހިނގަމުން އެބަދެއެވެ. މިގޮތުން ކ.ކާށިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް އަލަށް އިތުރުކުރާ ބައިގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ރައިސަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. މިއީ 4.8 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

ކާށީދޫގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެރަށަށް މިއަހަރުތެރޭގައި ވަނީ ޕެރަމެޑިކް އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވާފައެވެ. 2500 އެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނައިރު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް މަހެއްގެ މައްޗަށް 600އާއި 800އާ މީހުން ހޯދާކަމަށް ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެއެވެ.