ދެން އަންނަ އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަކަށް އަންހެނަކު ހޮވުމަށް ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

15 މާޗް 2022 - 12:56

އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަން މިހާތަނަށް އެއްވެސް އަންހެނަކު ނުކުރާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދެން އަންނަ ދައުރަކަށް އެމަގާމަށް އަންހެނަކު އައްޔަންކުރުމަށް އދގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝާހިދު މިކަމަށް ގޮވާލެއްވީ އދގެ ކޮމިޝަން އޮން ދަ ސްޓޭޓަސް އޮފް ވިމެންގެ 66 ވަނަ ބައްދަލުވުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އދގެ 76 އަހަރުވީ ތާރީޚުގައި ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވީ 4 އަންހެނުންކަމަށާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަން އެއްވެސް އަންހެނަކު ކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަކީ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭކަމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރުމާއި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ "ގޯލްޑް ސްޓޭންޑަރޑް" ކަނޑައެޅުމުގެ ވާހަކަ އދ އިން ދައްކާއިރު، އެކަމުގެ މިސާލު އދ ގައި ނުދައްކާ ނުތިބެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަމުގައި އިސް ނަންގަވައި، ދެން އަންނަ ދައުރަކަށް އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަންހެނަކު ހޮވުމަށް ބާރު އަޅުއްވާނެކަމަށާއި، އެކަމުގައި އދގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުން އެމަނިކުފާނާ ބައިވެރިވުމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ގޮވާލެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ މި ގޮވާލެއްވުމަށް މެމްބަރުން ގައުމުތަކުން ވަނީ ހޫނު ތަރުހީބެއް ދީފައެވެ.