ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރެޖިސްޓަރ ވާން ހުޅުވާލަނީ

16 ފެބުރުއަރީ 2021 - 12:29

ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރު އަލުން އެކުލަވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، މާލެ ސިޓީގައި އެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެދޭ މީހުންނަށް މިމަހުގެ 21 އިން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 21ގެ ނިޔަލަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމް މިއަދުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް ފޯމު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު zakat.dhafthar@islamicaffairs.gov.mv އަށެވެ.