މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އަރިހަށް ޔޫއެސް އާރމީ ޕެސިފިކްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑިންގ ޖެނެރަލް، މޭޖަރ ޖެނެރަލް މެކް ޑެނިއެލް އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

29 މާޗް 2021 - 8:39