2040 ގެ ތަސައްވަރާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ކުޑަކުދިންތަކެއް ލިޔެފައިވާ ދެ ފޮތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަދިޔާކުރެއްވުން

14 ޖެނުއަރީ 2021 - 0:21