މ. މުލަކުގައި އާރްޑީސީން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް މަގުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: މިވަގުތު ކުރިއަށްދަނީ ހުސެއިނީ މަގުގައި ކާރބް ސްޓޯން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް.

3 ޖުލައި 2023 - 14:58