އާރްޑީސީން ގއ. ކޮލަމާފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު – މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ދަންނަ އާދަމް ސައީދު މަގުގައި ކޭބަލް ޖަންކްޝަން ކްރޮސިންގ ބެހެއްޓުމާއި ކާރބް ސްޓޯން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް.

8 ޖޫން 2023 - 5:04