ރ. ހުޅުދުއްފާރު މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ދަށުން މިވަގުތު ކުރިއަށްދަނީ އިސްކަންދަރު މަގުގެ ޕޭވިންގ މަސައްކަތާއި މަޖީދީމަގުގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ކަހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އާރްޑީސީއިން ބުނެފި

4 އެޕްރީލް 2023 - 11:47