ގދ. ތިނަދޫގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި މެޝިނަރީ އާރްޑީސީން އެ ރަށަށް ފޮނުވިފައި.

26 މާޗް 2023 - 15:24