ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިރިލަންދޫ ސްކޫލަށް 71 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

2 މާޗް 2023 - 15:20