“ގދ. ގައްދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ހަނދުވަރީ މަގު އަލަށް އިތުރު ކުރެވުނު ބައިގައި ސުޓޯރމްވޯޓާރ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުން، ޝާރިއުލް އަމީން މަގުގައި ކާރބް ޖެހުމާއި ޕޭވް ކުރުން އަދި ވަތަބަނޑޭރި މަގުގެ ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް.” -އާރްޑީސީ

19 ފެބުރުއަރީ 2023 - 14:13