ގދ. ގައްދޫގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރާ މަގުތަކުގެ ތެރެއިން ވަތަބަނޑޭރި މަގުގައި އާރްޑީސީން ތާރު އަޅަން ފެށުމުގެ ތެރެއިން.

18 ޖެނުއަރީ 2023 - 11:54