ތ. ތިމަރަފުށި މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ތިމަރަފުށި އެއަރޕޯޓް ރޯޑުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އާރްޑީސީއިން ވަނީ ފަށައިފާ.

3 ޖެނުއަރީ 2023 - 4:14