ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އަތުގުޅައިލުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

27 ޑިސެމްބަރ 2022 - 4:01