އާރްޑީސީން ޅ. ހިންނަވަރު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން. މިވަގުތު ކުރިއަށްދަނީ އެރަށު މަދްރަސީމަގު އަދި ރޯޑް 1 ގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

18 ޑިސެމްބަރ 2022 - 3:55