ހއ. ދިއްދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އާރްޑީސީން ވަނީ ފަށާފައި. އެގޮތުން މި ވަގުތު ކުރިއަށްދަނީ، އެރަށު ޣާޒީމަގުގައި ކޭބަލް ޖަންކްޝަން އެޅުމާއި ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް.

11 ޑިސެމްބަރ 2022 - 3:30