އދ. މާމިގިލި ކައުންސިލުން މިނިސްޓަރ އާމިނަތު ޝައުނާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި، އެ ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނެވި.

30 ނޮވެމްބަރ 2022 - 2:10