ދ. ކުމުންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން: އާރް.އޯ. ފެސިލިޓީ ބިނާކުރުމާއި ފެން ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.

9 އޯގަސްޓް 2022 - 17:05