މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ޕިކްނިކް ދިޔުމަށް ޚާއްސަކޮށް ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރަމުން އަންނަ ކ.ކުޑަގިރީގައި ހައުސިން ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ މުވައްޒަފުންނާއި އިސް ބޭފުޅުން މި އީދުތެރޭ ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން.

16 ޖުލައި 2022 - 12:03