މާފުށީގެ އިތުރުވަމުން އަންނަ ޑިމާންޑާއި އެއްވަރަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެ ރަށުގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ސްޓެލްކޯއިން އަލަށް ބަހައްޓާފައިވާ ޓްރާންސްފޯމަރުތަށް ކޮމިޝަންކޮށް މިހާރު ވަނީ ލޯޑްދެވިފައި

1 ޖުލައި 2022 - 9:51