ޗައިނާގެ ސީމެކް ކުންފުނީގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރާ ވިނަރެސް ހައުސިން މަޝްރޫޢުގެ 2 ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމައި ރަސްމީކޮށް ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުން

20 ޖޫން 2022 - 16:54