ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން، އެޗް.ޑީ.ސީން އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ތަރައްޤީކުރާ މިކްސްޑް ރެސިޑެންޝަލް “އެސް.ޖޭ ކްރީކް ރެސިޑެންސް”ގެ ބިންގާ އަޅައިފި

13 ޖޫން 2022 - 16:48