ނ.ފޮނަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހޮޅިވަޅުލުމާއި އާރްއޯ ފެސިލިޓީ ބިލްޑިންގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނެފި

20 އެޕްރީލް 2022 - 15:05