ހއ. މާރެންދޫގައި ފެނާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ ދަށުން މިހާރު އާރް.އޯ ފެސިލިޓީ އިމާރާތް ކުރުން އަދި ހޮޅިވަޅުލުން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން މަޢުލޫމާތުދެއްވާ

15 ފެބުރުއަރީ 2022 - 12:11