ހއ. ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ގްރޮއިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ 70 ޕަސެންޓާއި ބޭރުތޮށީގެ ޕްރޮފައިލިންގ މަސައްކަތުގެ 35 ޕަސެންޓް ވަނީ ނިމިފައި ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ. މި މަޝްރޫޢަކީ 90.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެއް.

14 ފެބުރުއަރީ 2022 - 10:44