ޕިކްނިކްދާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްެޤީ ކުރެވޭ ކ.ކުޑަގިރީގައި އިމާރާތް ކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައި ދެއްވައިފި

13 ފެބުރުއަރީ 2022 - 5:26