ނ.ވެލިދޫ މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ރޯމެޓީރިއަލްސްގެ ފުރަތަމަ ސިޕްމަންޓް މިއަދު ވަނީ އެރަށަށް ގެންދެވިފައި ކަމަށް އާރް.ޑީ.ސީން މަޢުލޫމާތުދެއްވައިފި. މި މަޝްރޫޣު އަކީ 450 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާ 88,540,833.87 ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް.

10 ފެބުރުއަރީ 2022 - 7:21