ށ. ބިލެއްފަހި ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 72 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މަޢުލޫމާތުދެއްވާ. މި މަޝްރޫޢަކީ 28.42 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް.

8 ފެބުރުއަރީ 2022 - 8:10