އިންޓަގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކް ޕްރޮޖެކްޓަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރި އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (RTL) ފެރީގެ ހިދުމަށް ފެށުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ހަތަރު އުޅަނދެއް މިހާރު ވަނީ ހދ އަތޮޅަށް ގެންދެވިފައި ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އަންގާ

5 ފެބުރުއަރީ 2022 - 13:16