ޒިކުރާ މިސްކިތް ހުރި ބިމުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް ދީފައިވާ 30 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 3000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި އެކު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފި

25 ޖެނުއަރީ 2022 - 8:10