ށ. ގޮއިދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ދަށުން މިހާރު ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ

24 ޖެނުއަރީ 2022 - 7:28