ލ.މާވަށު ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާޢިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، 19 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ވަނީ ޓެސްޓްކޮށް ކަމިޝަންކޮށްފައި ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދެއްވައިފި. މި މަޝްރޫޢަކީ 21 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަލްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ މަޝްރޫޢެއް.

23 ޖެނުއަރީ 2022 - 8:23