ދައުލަތުގެ ފެނަކަ ކުންފުނިން ގަން އެއަރޕޯޓު ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ، ފުރިހަމައަށް ސޯލާ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ އެއަރޕޯޓަށް ހަދަނީ.

22 ޖެނުއަރީ 2022 - 10:14