ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކުން ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ މިސްކިތެއްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދެއްވި

18 ޖެނުއަރީ 2022 - 8:11