މިސަރުކާރުން ތިލަފުށީގައި ހިންގަވާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ބޮޑު ޕޮރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތިލަފުށްޓަށް ވަޑައިގެން ބައްލަވާލައްވައިފި ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެ. މިއީ 304 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢުއެއް.

15 ޖެނުއަރީ 2022 - 8:08