މ. މުލަށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ނިންމާލައިފި. މި މަޝްރޫޢުގެ ގެ އަގަކީ 6.17 މިލިއަން ރުފިޔާ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 90.411 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޖިއޯ ބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ.

12 ޖެނުއަރީ 2022 - 12:25