2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކެމްބްރިޖް އިމްތިޙާނުން މެރިން ސައިންސް މާއްދާއިން އެންމެ މަތިން ނަތީޖާ ހޯދި 3 ސްކޫލާ އިސް ފަރާތްތަކާ، މިނިސްޓަރ އާއި ފިޝަރީޒް ޑިޕަރޓްމެންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޒިޔާދު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި.

11 ޖެނުއަރީ 2022 - 10:36