ރ. ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 75 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ. މި މަޝްރޫއަކީ 28.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެއް.

10 ޖެނުއަރީ 2022 - 11:02