ރައީސް، މަނަދޫގައި ހުންނަ ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ހޮސްޕިޓަލްގައި އަލަށް ތަރައްޤީކުރަމުންދާ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢޫލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވައި އެ ތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި. ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހޮސްޕިޓަލުގައި 6 އޯ.ޕީ.ޑީ. ރޫމާއި ލެބޯރެޓަރީ ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ އެއްކޮށް ނިމިފައި.

5 ޖެނުއަރީ 2022 - 8:32