ރ.ހުޅުދުއްފާރު ބޮޑެތި މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ދަނީ ބާރަށް ކުރިއަށް އާރް.ޑީ.ސީން މަޢުލޫމާތުދެއްވާ

3 ޖެނުއަރީ 2022 - 11:31