ރ. ކިނޮޅަހުގެ ކައުންސިލުގެ އެދުމުގެ މަތިން، އެރަށުގެ ގަނޑުވަރު ގޮނޑުދޮށް ސަރަހައްދު ރީތި ކުރުމުގެ މަސައްކަޓް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ހިލޭ ކޮށްދީފި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވިދާޅުވެއްޖެ

2 ޖެނުއަރީ 2022 - 7:50