ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރި ނޮން-މެޑިކަލް ވޮލަންޓިއަރުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން ރޭ ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ ބައިވެރިވެ، ވޮލަންޓިއަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

29 ޑިސެމްބަރ 2021 - 8:22