ނައިބު ރައީސް އާއި ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރ މިއަދު އެޗް.ޑީ.ސީއާއެކު ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ މަސްވެރިންގެ ހާބަރު ބައްލަވައި އަދި މަސްވެރިންގެ ހިޔާލާއި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް އަޑުއެއްސެވި ކަމަށް އެޗް.ޑީ.ސީން ވިދާޅުވި

28 ޑިސެމްބަރ 2021 - 12:12