ލ. މަހިބަދޫ ގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިންމާލައިފި ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި. މި މަޝްރޫޢު އަކީ އިންޑިއާގެ އެހީގައި 61 ރަށެއްގައި މިފަދަ ޖިމްތައް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއަ މަޝްރޫޢު އެއް.

25 ޑިސެމްބަރ 2021 - 9:34