ލ. ފޮނަދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ (ދެވަނަ ފިޔަވަހި) ދަށުން، ފެންހިންދާ ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް 13 ޑިސެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފަށާފައި ކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި

18 ޑިސެމްބަރ 2021 - 8:13