ށ. ގޮއިދޫ އަދި ބ. މާޅޮހުގައިވެސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ދަށުން މިހާރު ދަނީ ހޮޅި ވަޅު ލުމުގެ މަސައްކަތްކަން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ

15 ޑިސެމްބަރ 2021 - 10:06