ހޯރަފުށި ބްރާންޗްގެ މުވައްޒަފުން އަލަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަން އެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް އެ އަތޮޅުގެ ފެނަކައިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި

14 ޑިސެމްބަރ 2021 - 12:24